Followers

Tuesday, March 08, 2016

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்...7 comments:

Dr.Anburaj said...


இதுபோன்ற நம்பிக்கைகள் தனி நபா் சாா்ந்தது.
இந்து பண்பாடு இதில் இல்லை.
நானும் இதுவரை இப்படி ஒரு காட்சியைக் காணவில்லை.
இது மூடநம்பிக்கைதான்.
இந்துக்களுக்கு முறையாக சமய கல்வியை ஸ்ரீநாராயணகுரு மற்றும்சுவாமி விவேகானந்தா் மற்றும் வள்ளலாா் போன்றோா்கள் காட்டிய வழியில் அளித்தால் அரசு அளிக்க ஆவன செய்தால் இப்படிப்பட்ட காட்சிகள் தானாகவே மறைந்து விடும்.

இருப்பினும் தங்கள் நோக்கம் நல்லது செய்வது அல்ல.

இந்துக்களை மலினப்படுத்த வேண்டும் என்பதே.

Dr.Anburaj said...


சிாியாவில் கிறிஸ்தவனுக்கு ஏற்பட்ட கொடுமை.செய்தவன் இசுலாமிய தேசம் என்ற காடையா்கள் இயக்கததைச் சோ்ந்தவா்கள்.
Museum of Lost Objects: Mar Elian Monastery

By Kanishk Tharoor and Maryam Maruf

7 March 2016

For centuries, Christians and Muslims have visited the small Syrian town of al-Qaryatain to venerate a saint known as Mar Elian. But in August 2015, the shrine was bulldozed by the group that calls itself Islamic State and the multifaith community was torn apart.
Photo: Inscription from 1419 over the doorway to the monastery

About 1,500 years ago, an elderly and pious man called Julian, from the far east of Mesopotamia, went on a pilgrimage to Jerusalem with his disciples.

As he travelled home, Julian had an inkling that he was going to die before he made it. "If such a fate befalls me," he told his companions, "put my body on an ox cart and set it loose. Where the oxen stop is where I should be buried."

Julian did indeed die, his body was loaded on to the cart, and the oxen plodded on until they came to a stop near a small town. Julian's disciples built a tomb for him and in time a monastery grew up around the shrine.

That at least is the legend of St Julian the Old Man, or, as he is known in Arabic, Mar Elian.

A team of men group around a stone tomb in the desertImage copyrightEmma Loosley

What's certainly true is that Mar Elian's shrine has existed since at least the 6th Century, near the remote town of al-Qaryatain, located in the desert between Damascus and Palmyra.

Mar Elian is not only venerated as a saint by Christians, however.

The local Sunni population regard him as a Sufi leader and call him Sheikh Ahmed Ghouri ("ghouri" means "priest"). Until its destruction last year, Mar Elian's sarcophagus was draped in green satin, a traditional mark of homage to a Sufi holy man.

When the British archaeologist, Emma Loosley, travelled to al-Qaryatain 15 years ago to excavate and redevelop the monastery she found the tumbledown ruins of the original complex, a run-down church from the 1930s and a friendly priest - Father Jacques Murad - who immediately decamped to a house in a nearby village.

"We couldn't cause any scandal by sleeping in the same place," she says.

Men on ladders repair a tower in the complexImage copyrightEmma Loosley

The church at Mar Elian had to be dismantled and rebuilt because it was unstable

"That meant I was the only permanent resident of the monastery at that point, and I had to live in this half-ruined mud-brick tower in the corner of the cloister.

"Our shower was tainted because the well had sulphur, so I used to smell like rotten eggs every time I washed."

Dr.Anburaj said...

But the Qurwani, the people of al-Qaryatain, made up for the grotty living conditions. Loosley found the remote desert community to be remarkably open-hearted and tolerant. They even had a myth to explain why Sunni Muslims and Christians - who accounted for about a fifth of the population in 2001 - lived together so harmoniously.

"Their belief is that there were two tribes living in this place," says Loosley.

"With the coming of Islam, the tribes got together and they decided that one tribe would stay Christian and that the other one would try the new religion.

"Then they had a pact that whichever religion became dominant, they would look after their brothers who stayed in the minority religion."

Photo: Inscription from 1419 over the doorway to the monastery.

This idea that the Sunni Qurwani felt a responsibility to their Christian neighbours is apparently borne out by an inscription dating from the 15th Century, carved in limestone above the monastery door.

No-one in the town can read the old ornamental calligraphy, but the oral tradition says it states the shrine was under the protection of the local ruler, Emir Sayfudullah. If anyone dared to harass the pilgrims, Christian or Muslim, they would have to deal with him.

The tomb of Mar Elian was made of stone adorned with simple circular patterns. But there were also scrawls of Arabic and even a Star of David - pilgrimage graffiti left by generations of devotees.

Every year, Christians and Muslims participated together in the festival of Mar Elian, held on 9 September. Eid Mar Elian was one of the big regional feasts, and thousands of people from villages and towns across the Syrian Desert descended on tiny al-Qaryatain for a day of processions, prayer and partying.

The town's remote location meant something like normal life continued long after much of Syria descended into violence after the uprising of 2011.

Slowly, though, the monastery's grounds began to fill with tents. Internally displaced Syrians - Muslims and Christians - had lost their homes in Homs, Palmyra and Damascus and had come to the monastery of Mar Elian for sanctuary.

Then, in May 2015, the group calling itself Islamic State captured al-Qaryatain. Seven or eight IS fighters arrived at Mar Elian monastery, blindfolded and handcuffed Father Jacques, and took him away in the monastery car, along with a deacon called Botros.

The clergymen were missing, presumed dead. But actually they were taken to Raqqa, the Islamic State's de-facto capital, and locked inside a bathroom.

Dr.Anburaj said...

"It was to humiliate us," says Father Jacques.

"It was deliberately to show as Christians we are less than them.

"But actually we were fine! We had a private bathroom. We took advantage of being locked in so we were showering two or three times a day. It was really, really hot, and there was no fresh air so that was what kept us cool.

"While I was in Raqqa I didn't know anything going on outside of the bathroom. We had no news at all. I tried to keep calm. I thought about my family, my friends and I felt it was a time to give thanks, because I have had a lovely life.

"So I was thanking God for the life I've had, and I felt ready to accept the end of my life."

Eventually, the two prisoners were moved again, to Palmyra, where Father Jacques was reunited with about 250 of his parishioners.

Men, women and children were kept together in a prison for a further three weeks, before being shipped back to al-Qaryatain in September 2015 to live under IS's diktat.

It was at this point that Father Jacques discovered the fate of the monastery to which he had dedicated his life.

"I had already prepared myself that Mar Elian would be gone," he says. "But when I came to the site and stood in front of the ruin I felt numb. It was devastating."

The 1,500-year-old monastery had been bulldozed. Loosley's excavations, the 1930s chapel, the sarcophagus of the saint himself - it was just a pile of rubble.

The saint's bones were crushed, but that didn't stop Father Jacques and his congregation from commemorating him in the festival that bears his name. There was no procession, no speeches, no public feast - just a mass held in a basement. It was the first Eid Mar Elian that the Muslim population had not celebrated.

"We actually managed to celebrate mass a few times in secret," says Father Jacques. "And I felt we were like the first Christians, exactly like the very first Christians - we had to hide away so that no-one knew we were doing this."

Father Jacques says that as long as he remained in al-Qaryatain, his flock would also feel they had to stay.

So he slipped away, by dressing up as an Islamist
and riding away
on a motorbike with the help of a Muslim friend.

There is now no shrine,
and no Christians left in the little town in the desert.

The Museum of Lost Objects traces the stories of 10 antiquities or ancient sites that have been destroyed or looted in Iraq and Syria.

Source: BBC, London

URL: http://newageislam.com/radical-islamism-and-jihad/kanishk-tharoor-and-maryam-maruf/museum-of-lost-objects--mar-elian-monastery/d/106581Dr.Anburaj said...


முகத்தை மூடுவதை தடை செய்ய எகிப்தில் சட்டம் கொண்டு வர ஆவன செய்யப்பட்டு வருகின்ற செய்தி. தாங்கள் ????????

Egyptian Lawmakers Want to Ban Muslim Women from Covering Their Faces

BY Lily Kuo: 08 March 2016

Egyptian lawmakers are pushing for a ban on the Niqab, a veil worn by women that covers most of one’s face, in what has become a fight over personal liberties and the government’s attempt to control religion in Egyptian society.

The pro-government Egypt Support Coalition, a group of lawmakers within parliament, told local media that it is drafting a bill to present to parliament that bars Muslim women from wearing the veil in public places or in state institutions. “We seek to spread moderate Islam,” Amna Nuseir, a member of the group told Gulf News. “The Niqab is not an Islamic duty.”

The Niqab, a symbol of rising Islamic conservatism to some, has been a source of tension for years. Authorities ruled that American University’s satellite campus in Cairo could not ban women from wearing the veil in 2007. But in 2009, Egypt’s oldest university, al-Azhar, banned women from wearing the Niqab in classrooms and dormitories. Other universities prohibited women from wearing the veil during exams on the grounds that it could facilitate cheating.

A recent ban on the Niqab at Cairo University was expanded this month to include female staff at the school’s teaching hospitals and medical departments. In October, university officials said female teachers were not allowed to wear the veil while lecturing. Upscale venues in Cairo have barred women wearing the Niqab from entering on security grounds, claiming that it obscures one’s identity.

France, and more recently Chad, as well as other countries have also banned the face-covering veil.

Critics say recent measures against the Niqab in Egypt are part of President Abdel Fattah el-Sisi’s crackdown on potential supporters of the Islamist group, the Muslim Brotherhood, which was ousted when el-Sisi replaced former president Mohamed Morsi in 2013. (El-Sisi has positioned himself as a secular leader, in contrast to the Muslim Brotherhood-backed Morsi.)

Moves against the Niqab may also be part of the government’s campaign to influence how Islam is practiced in the country. Last year, El-Sisi called for Egypt’s need for a “religious revolution” to prevent the spread of extremism.

“When Sisi talks about religious reformation, he wants religion to sound sensible and relevant,” H.A. Hellyer, a fellow at the Atlantic Council in Washington, told Newsweek in February. “But he also wants it as much as possible to be a tool of the state.” qz.com/633632/egyptian-lawmakers-want-to-ban-muslim-women-from-covering-their-faces/

qz.com/633632/egyptian-lawmakers-want-to-ban-muslim-women-from-covering-their-faces/

Dr.Anburaj said...


கோசாலை நடத்தும் முஸ்லீம் பொியவா் . இந்துக்கள் அனைவரும் இத்தகைய மக்கள் குறித்து அறிய வேண்டும்.

This Heaven For Cows Is Run By Muslims

JAIPUR: No sooner does the Zohar Nawaz (afternoon prayers) gets over at a mosque in the central bazaar at Jodhpur, trim bearded educationist Haji Mohammad Atique dressed in a white kurta, pyjama and a skull cap rushed to the outskirts of the city in his SUV. He spends the next hour feeding cows at the Adarsh Muslim Goshala (cow shelter) on Bikaner Road.

( படம் new age islam ல் உள்ளது.எடுத்து வெளியிடலாம் )

Photo: Holy task: Haji Mohammad Atique feeds cows at Adarsh Muslim Goshala in Jodhpur. (TOI photo: Shaukat Ahmed)Holy task: Haji Mohammad Atique feeds cows at Adarsh Muslim Goshala in Jodhpur. (TOI photo: Shaukat Ahmed)

The cow shelter is the region's biggest and is operated by the Muslim Educational and Welfare Society of Jodhpur. Over 200 cows, most of them old and sick, are taken care off here by a team of veterinarian doctors. Rendering a strong message of peace and harmony since the last eight years, the goshala is run in complete anonymity. Mohammad Atique, general secretary of the society, says that taking care of cow is like take care of mothers and is a part of the shared culture of Hindustan.

Everyday, a truck load of fresh green fodder from Luni Tehsil in Jodhpur feed these cows. Cows are brought here from across the city by the goshala team in their specially designed vehicle. Most of the cows are those abandon by their owners after they stop lactating. "Our team members who live in the city monitor stray cows and shift those who are injured or those are old enough who are no longer able to fend for themselves," said Atique, who visit the goshala for feeding cows' everyday after Asar (late afternoon prayers).

On auspicious days like Eid and Eid-e-Milad, they treat cows with kheer. They have been engaged in vaccination and treatment of cows in nearby villages. Every week mobile vans visits nearby villages to treat cows, goats and buffaloes for free. They spend little over a lakh on these cows per month and are planning to double the strength. Spread on a portion of 56 acres of Maulana Azad University campus, Atique is developing a cow research Centre under the department of agriculture in his university. Initially, fringe elements raised objection on how can a Muslim open goshala. They were accused of running a cow meat business in a guise of a goshala.

But over the years, they won the admiration of the people and many of those who raised objection have publicly appreciated their efforts. As the area is vast, three guards patrol the area round the clock to save cows from the attack of wild animals. "Many of our university students have volunteered to serve at the goshala. I am overwhelemed by the concern shown by our students for cows," said Atique who finds it absurd that how cows, an animal whose milk is best after mother's milk is being used as tool to spark communal passions.

Source: The Times of India, New Delhi

URL: http://newageislam.com/interfaith-dialogue/shoeb-khan/this-heaven-for-cows-is-run-by-muslims/d/106583

Dr.Anburaj said...இந்த படத்திற்கு பதிலாக இந்திய விமானப்படையில் போா்விமானங்கள் ஓட்ட பெண்களுக்கு அனுமதி என்ற செய்தியையும் அவர்கள் படத்தையும் வெளியிட்டு இருந்தால் தாங்கள் யொக்கியன். தங்களின் வக்கிரக புத்தி. நாய் வால் நிமிருமா ?